Minnesfondens ändamål är att utdela understöd till behövande yrkesofficerare med tillsvidareplacering vid artilleriförband samt deras makor, makar, barn, änkor och änkemän.

Yrkesofficerare och f.d. yrkesofficerare som 1996-12-13 (riksdagsbeslutstidpunkt för A 1 nedläggning) hade tillsvidareplacering vid Svea Artilleriregemente, samt deras makor, makar, barn, änkor och änkemän är behöriga att ansöka om understöd. Barnen till denna kategori av f.d. Sveaartillerister får dessutom upp till 18 års ålder ett studiebidrag årligen.

Vid disposition av minnesfonden skall hänsyn tas till föreskrifter i urkunderna för de i minnesfonden ingående donationerna, varav de flesta härrör sig från 1700- och 1800-talet. Det är därför inte möjligt att utdela understöd för materiella skador, t.ex. krockade bilar, vattenskador i bostaden m.m. utan understödet ges för personskador, sjukdom samt omständigheter som påverkar den sökandes livssituation negativt.

Beslut avseende understöd tas av styrelsen som består av fem ledamöter och tre suppleanter. Enligt stadgarna har styrelsen sitt säte i Linköping. Räkenskaperna och styrelsens förvaltning granskas, enligt stiftelselagen, av en auktoriserad revisionsfirma. Minnesfonden står under tillsyn av Länsstyrelsen i Östergötland.

Ansökan om understöd sänds lämpligen till fondens styrelseordförande:
Lennart Gustafsson
Aspnäsvägen 63, 589 27 Linköping
Mobil: 073 84 06 480.
E-post: lengus44@telia.com

Styrelsen:

Ordförande: Lennart Gustafsson
Sekreterare: Per Sturk
Kassaförvaltare: Rutger Starwing
Biträdande kassaförvaltare: Per-Eric Carlsson
Ledamot: Magnus Engdahl
Suppleanter: Elisabeth Klippinger
Fredrik Almquist
Stefan Slycke